Propietat intel•lectual

La totalitat del contingut d’aquesta plana web (http://www.planxaaulet.cat), tant codi font, logotips, textos, fotografies, dissenys gràfics, referències de productes o d’altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel•lectual i industrial a favor de Planxa i Pintura Aulet Corney o de terceres persones amb qui Planxa i Pintura Aulet Corney ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web.

Planxa i Pintura Aulet Corney difon tota aquesta informació per mitjà del seu lloc web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i activitats. Planxa i Pintura Aulet Corney adverteix l'usuari, únicament i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il•lícites.

No es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, difusió, ni la seva modificació, transformació o descompilació, ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís exprés previ de Planxa i Pintura Aulet Corney.

Responsabilitat sobre els continguts

L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. Planxa i Pintura Aulet Corney no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a http://www.planxaaulet.cat tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. Planxa i Pintura Aulet Corney no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

Protecció de dades

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Planxa i Pintura Aulet Corney us informa que les dades personals recollides des d’aquest lloc web no seran enregistrades a cap fitxer ni seran objecte de cap classe de tractament, sinó que seran utilitzades únicament per atendre les sol•licituds d’informació de les persones que s’adrecin a l’empresa a través d’aquest mitjà. Solsament s’incorporaran als fitxers de l’empresa Planxa i Pintura Aulet Corney amb el consentiment previ de les persones interessades i en cap cas seran cedides a tercers sense aquest consentiment previ.